Cạnh của hình thoi bằng 10 cm một đường chéo bằng 16 cm đường chéo kia bằng

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Áp dụng tính chất của hình thoi là hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường và định lí Py-ta-go để tính đường chéo còn lại của hình thoi.

Trong các hình thoi có chu vi bằng nhau, hình nào có diện tích lớn nhất?

19/06/2021 288

C. 96 cm2

Đáp án chính xác

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình thoi có cạnh là 5 cm, một trong hai đường chéo có độ dài là 6 cm. Diện tích của hình thoi là

Xem đáp án » 19/06/2021 2,638

Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AB = 20 cm, OA = 16cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

Xem đáp án » 19/06/2021 910

Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng a và BAD^=60°. Tính đường chéo còn lại của hình thoi biết diện tích của hình thoi là 2a2

Xem đáp án » 19/06/2021 877

Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 6 cm và 8 cm. Độ dài cạnh hình thoi là

Xem đáp án » 19/06/2021 874

Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 10 cm và 24 cm. Độ dài cạnh hình thoi là

Xem đáp án » 19/06/2021 569

Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6 cm và 8 cm. Tính độ dài đường cao của hình thoi.

Xem đáp án » 19/06/2021 387

Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AB = 10 cm, OA = 6cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

Xem đáp án » 19/06/2021 357

Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC vuông góc với BD, diện tích của ABCD là 25 cm2; BD = 5 cm. Độ dài đường chéo AC là:

Xem đáp án » 19/06/2021 335

Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 15 cm và 20 cm. Tính độ dài đường cao của hình thoi.

Xem đáp án » 19/06/2021 226

Trong các hình thoi có chu vi bằng nhau, hình nào có diện tích lớn nhất?

Xem đáp án » 19/06/2021 161

Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AB = 10 cm, OA = 6cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

Xem đáp án » 19/06/2021 110

Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC vuông góc với BD, diện tích của ABCD là 56 cm2; BD = 7 cm. Độ dài đường chéo AC là:

Xem đáp án » 19/06/2021 96

Một hình thoi có cạnh bằng \(10 \,cm \)và độ dài một đường chéo là \(12 \,cm \). Khi đó, độ dài đường chéo còn lại của hình thoi là:


A.

B.

C.

D.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Cho hình thoi có cạnh là 10 cm, một trong hai đường chéo có độ dài là 16 cm Diện tích của hình thoi là

A.  192   c m 2

B.  48   c m 2

C.  96   c m 2

D.  32   c m 2

Các câu hỏi tương tự

Cho hình thoi có cạnh là 5 cm, một trong hai đường chéo có độ dài là 6 cm Diện tích của hình thoi là

A.  16   c m 2

B.  12   c m 2

C.  24   c m 2

D.  32   c m 2

Hai đường chéo hình thoi có độ dài là 16 cm và 12 cm. Tính: Diện tích hình thoi