Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn toán violet

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

1

ĐỀ 1

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả của phép tính: là:

A. . C.

B. D.

Câu 2: Kết quả của phép tính: là:

A. . C. .

B. . D. .

Câu 3: Giá trị của biểu thức P = tại x = 54 và y = 46 là:

A. P = 800. C. P = 1000.

B. P = 8000. D. P = 10000.

Câu 4: Rút gọn biểu thức ta được:

A. . C. .

B. D.

II. TỰ LUẬN (8 điểm):

Câu 5: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a.

b.

c.

d.

Câu 6: Tìm x biết

a.

b.

Câu 7: Cho hình thang vuông ABCD , có . Gọi H là hình chiếu

của D trên AC, M là trung điểm HC, N là trung điểm DH.

a. Chứng minh rằng ABMN là hình bình hành.

b. Tính góc BMD.

Câu 8: Tìm số nguyên y để giá trị của biểu thức là một số chính phương.

Cán bộ coi khảo sát không giải thích gì thêm.

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

2

ĐỀ 2

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (3, 0 điểm).

a/ Thu gọn đa thức A(x) = 5x

3

+ 2x

4

– x

2

+ 3x

2

– x

3

– x

4

+ 1- 4x

3

b/ Tính M(1) , M(-1) với M(x) = x

4

+ 2x

2

+ 1

c/ Chứng minh rằng đa thức M(x) = x

4

+ 2x

2

+ 1 không có nghiệm.

Bài 2 (2, 0 điểm).

Rút gọn các biểu thức sau:

a/ 2x

2

(1 – 3x) + 6x

3

b/ (x – y)

2

+(x + y)

2

+2(x – y)(x + y)

Bài 3 (1, 0 điểm).

Tìm x biết : 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26

Bài 4 (3, 5 điểm).

Cho tam giác ABC có góc A=90

o

, đường phân giác BD (D∈AC). Qua D kẻ DE vuông

góc với BC (E∈BC).

a/ Chứng minh DABD = DEBD

b/ Chứng minh BD là đường trung trực của đoạn thẳng AE.

c/ Gọi K là giao điểm của AB và DE. Chứng minh DK = DC.

d/ Tứ giác AECK là hình gì? Vì sao?

Bài 5 (0, 5 điểm).

Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức và giá trị của x và y tương ứng:

P = x

2

+ y

2

– x + 6y + 10

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

3

ĐỀ 3

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (1,0 điểm)

a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

b. Áp dụng: Tính tích của 3x

2

yz và –5xy

3

Câu 2: (1,0 điểm)

a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

b. Áp dụng: Cho ΔABC, AM là đường trung tuyến (MЄBC).

G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.

Câu 3: (2,5 điểm)

a. Viết đa thức sau dưới dạng tích của hai đa thức: 4x² – 9y²

b. Rút gọn biểu thức: (x + 3)² + (4 - x) (x + 8)

c. Tính nhanh giá trị biểu thức: A = x² – 6x + 10 tại x = 103

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho hai đa thức:

a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho ΔABC vuông tại A. Đường phân giác BD (DЄAC). Kẻ DH vuông góc với BC

(HЄBC). Gọi K là giao điểm của BA và HD. Chứng minh:

a. AD = HD

b. BD⊥KC

c. ∠DKC = ∠DCK

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

4

ĐỀ 4

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2,5 điểm)

1) Cho đa thức A(x) = 3x - 6

a) Tính A (-1)

b) Tìm nghiệm của đa thức A(x)

2) Cho hai đa thức :

32

( ) 6 3 5 1 P x x x x     và

32

( ) 4 5 2 7 Q x x x x     

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tìm đa thức R(x) biết rằng R(x) + P(x) =

2

2 3 1 xx   

Câu 2 (1,5 điểm)

a/ Thu gọn đơn thức: A = ( - ) .

b/ Tính giá trị của biểu thức

2

B 5x – 3x – 16  khi x 2  

Câu 3 (2,0 điểm).

a) Tìm x biết: 8,5 4 x

b) Tìm hai số x, y biết :

3

4

x

y

 và x - y = 2016

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC ( AB AC  ), đường phân giác AM ( M BC  ). Trên cạnh AC

lấy điểm D sao cho AD = AB. Tia AB cắt tia DM tại E.

Chứng minh rằng: file word đề-đáp án Zalo 0946095198

a) MB = MD

b) Tam giác AEC cân.

c) DM< ME

Câu 5 (1,0 điểm)

a) Cho

32

() f x ax bx cx d     trong đó , , , a b c d  và thỏa mãn 3. b a c  Chứng minh

rằng (1). ( 2) ff  là bình phương của một số nguyên.

b) Cho hai đa thức:

4 2 2

A 5x 7x 4xy y    

42

B 9x 4xy 7y    

Chứng tỏ rằng hai đa thức trên không đồ ng thời có giá trị dương tại mỗi giá trị của

x,y.

2

2

3

xy

23

6xyhttps://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

5

ĐỀ 5

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

A. Trắc nghiệm: (3,0 điểm).

Chọn một trong các chữ cái trước phương án trả lời đúng.

Câu 1: Trong các cặp đơn thức sau, cặp nào là cặp đơn thức đồng dạng:

A. 3x

2

y và 6xy

2

B. 5xy và 5x

2

y C. x

2

yz và 2xyz D. -7x

2

yz

2

và 2 x

2

yz

2

Câu 2: Đa thức x

2

- 6x + 9 có giá trị tại x = 3 là:

A. -3 B. 0 C. 36 D. 9

Câu 3: ( x – 2 )

2

= ?

A. x

2

– 4x + 4 B. (x – 2)(x + 2) C. x

2

– 2x + 4 D. 2x – 4

Câu 4: Tập hợp các “ bộ 3 độ dài ” nào sau đây có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác:

A.

  2 ,3 ,6 cm cm cm

B.

  2 ,4 ,6 cm cm cm

C.

  4 ,2 ,5 cm cm cm

D.

  2 ,5 ,7 cm cm cm

Câu 5: Cho a,b,c là các đường thẳng phân biệt. Nếu

ac 

bc 

thì:

A. a cắt b B.

ab 

C.

// ab

D.

ab 

Câu 6: Bậc của đa thức A = 2015x

7

+ 5xy

4

– 6x

5

y – 3 là :

A. 7 B. 6 C. 18 D. Một kết quả khác

B. Tự luận: ( 7,0 điểm )

Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a)

1

2

x

2

y(- 4xy);

b) 3x

2

. (5x

2

+ 4x  2);

c) (5x + y )( x - 2y).

Bài 2: (2,0 điểm) Cho 2 đa thức: P(x) = 4x

2

+ 8x

3

- 5x + 6

Q(x) = 6x + 7 – 3x

2

+ 4x

3

a) Sắp xếp P(x) và Q(x) theo lũy thừa giảm dần cuả biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x)

Bài 3: (3,0 điểm) Cho  ABC cân tại A (Â < 90

0

).Các đường cao BE và CD cắt nhau tại H.

Chứng minh rằng:

a)  ADC =  AEB;

b) DAH EAH  ;

c) BDEC là hình thang cân.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho x + y = 1. Tính giá trị của biểu thức x

3

+ y

3

+ 3xy

…………………..Hết……………………

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

6

ĐỀ 6

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (2 điểm): Tìm biết:

a) b)

c) d)

Câu 2 (2 điểm): Cho đa thức:

P(x) = 5x

3

+ 2x

4

– x

2

+ 3x

2

– x

3

– 2x

4

+ 1 – 4x

3

.

a) Thu gọn đa thức P(x).

b) Tính giá trị của biểu thức P(x) tại x = 1 và x = -1.

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Câu 3 (2 điểm)

1. Cho hàm số y = f(x) = 5x

2

– 2.

Tính f(1); f(- 0,2)

2. Cho đa thức: P = - 4x

2

+ 7xy – 3y

2

+ 1 và Q = 5x

2

– 7xy + 4y

2

– 1

a) Tính P + Q

b) Chứng minh rằng không tồn tại giá trị nào của x, y để 2 đa thức P và Q có cùng giá

trị âm.

Câu 4 (3 điểm):

Cho  ABC, AB < AC. Phân giác AD. Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

a) Chứng minh BD = DE.

b) K là giao điểm của AB và ED. Chứng minh

c) Tam giác AKC là tam giác gì? Chứng minh

Câu 5 (1 điểm): Tìm số nguyên x để biểu thức: M = giá trị nhỏ nhất.

------------- Hết-------------

x

31

3

25

x 

4 1 3

7 2 7

x 

 

2

29 x

x 1 6

x 5 7

DBK DEC   

AD KC 

20

12

x

x

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

7

ĐỀ 7

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = -3 thì y = 8. Hệ số

tỉ lệ là :

A. -3. B. 8. C. 24. D. -24.

Câu 2: A(x) = 2x

2

+ x –1 ; B(x) = x –1. Tại x =1, đa thức A(x) – B(x) có giá trị là :

A. 0 B. 1 C. 2 D. –1

Câu 3: Tam giác ABC có G là trọng tâm, AM là đường trung tuyến, ta có:

A. AG =

1

3

AM B. AG =

2

3

AM C. AG =

1

2

AM D. AG =

3

2

AM.

Câu 4: Gọi M là trung điểm của BC trong tam giác ABC. AM gọi là đường gì của tam

giác ABC ?

A. Đường cao. B.Đường phân giác. C. Đường trung tuyến. D. Đường trung trực

Phần II: Tự luận (8 đ)

Câu 5: ( 3,0 điểm ). Cho hai đa thức P(x) = 2x

3

- 2x + x

2

+3x +2 .

Q(x) = 4x

3

- 3x

2

- 3x + 4x -3x

3

+ 4x

2

+1 .

a. Rút gọn P(x) , Q(x) .

b. Chứng tỏ x = -1 là nghiệm của P(x) , Q(x) .

c. Tính R(x) sao cho Q(x) + R(x) = P(x)

Câu 6: (4,0 điểm) Cho ABC  cân tại A (

0

90 A  ). Kẻ BD  AC (D AC), CE  AB (E 

AB) , BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: BD = CE

b) Chứng minh: BHC  cân

c) Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

d) Trên tia BD lấy điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: ECB và DKC

Câu 7: ( 1,0 điểm) Tìm x ,y thỏa mãn : x

2

+ 2x

2

y

2

+ 2y

2

- (x

2

y

2

+ 2x

2

)

- 2 = 0

===============Hết==============

TOÁN

CÓ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MÔN CẤP 1-2

40 ĐỀ ĐÁP ÁN VÀO 6 TOÁN HÀ NỘI=60k;

40 ĐỀ ĐÁP ÁN ÔN VÀO 6 MÔN TOÁN=60k

33 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT ĐẦU NĂM TOÁN 6,7,8,9=50k/1 khối; 180k/4 khối

15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT TOÁN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3,4=30k/1 lần/1 khối; 100k/4 khối/1 lần

20 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ TOÁN 9 LẦN 1,2,3=40k/1 lần

30 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=40k/1 khối/1 kỳ; 120k/4 khối/1 kỳ

20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) TOÁN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ; 100k/4 khối/1 kỳ

Cách thanh toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại >

Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương

Cách nhận tài liệu: Tài liệu sẽ được gửi vào email của bạn hoặc qua Zalo 0946095198

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

8

ĐỀ 8

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (3,0 điểm)

1) Cho đa thức A(x) = 3x + 6

a) Tính A (-1)

b) Tìm nghiệm của đa thức A(x)

2) Cho các đa thức: P(x) = 5x

3

+ 3x

2

- 2x + 5; Q(x) = 5x

3

+ 2x

2

– 2x + 1.

a) Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x).

b) Tìm x để

   

P x – Q x = 8

Câu 2(1,0 điểm)

Thu gọn đơn thức và tìm bậc của đơn thức:

 

3 5 2 3

1

A = x y 2x y

2

Câu 3 (2,0 điểm)

a) Tìm đa thức M biết

   

22

M + x - 2y = 2x - 3y + 2

b) Cho đa thức H(x) = - 5x

3

y - x

2

– 3x

3

y + 7x

2

– 1 + 8 x

3

y. Tìm giá trị của đa thức

H(x) tại x = -2, y = 1.

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho  ABC có B = 90

0

, AM là tia phân giác của góc A (M BC). Trên tia AC lấy

điểm D sao cho AB = AD.

a) Chứng minh  ABM =  ADM.

b) Chứng minh MD

AC.

c) Chứng minh AM là đường trung trực của đoạn thẳng BD.

d) Kẻ BH  AC (H

AC). So sánh DH và DC.

Câu 5 (1,0 điểm)

a) Cho đa thức f(x) thỏa mãn:

       

2

x + 2 f x = x - 2 f x +1 với mọi giá trị của x.

Chứng tỏ rằng f(x) có ít nhất hai nghiệm nguyên dương khác nhau.

b) Cho a, b, c khác 0 và thỏa mãn:

a +b b +c c+a

==

c a b

. Tính giá trị của biểu thức

a b c

P = 1+ 1+ 1+

b c a

    

    

    

63 ĐỀ ĐÁP ÁN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020=60k/1 bộ; 150k/3 bộ

33 ĐỀ ĐÁP ÁN CHUYÊN TOÁN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=40k

GIÁO ÁN DẠY THÊM TOÁN 6,7,8,9 (40 buổi)=80k/1 khối; 300k/4 khối

Ôn hè Toán 5 lên 6=20k; Ôn hè Toán 6 lên 7=20k; Ôn hè Toán 7 lên 8=20k; Ôn hè Toán 8 lên 9=50k

Chuyên đề học sinh giỏi Toán 6,7,8,9=100k/1 khối; 350k/4 khối

(Các chuyên đề được tách từ các đề thi HSG cấp huyện trở lên)

25 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT GIÁO VIÊN MÔN TOÁN=50k

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

9

ĐỀ 9

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm)

Hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng trong mỗi câu sau vào bài làm.

Câu 1: Kết quả của phép nhân x.(x+3) là :

A. x

2

+ 3x. B. x

2

+ 3. C. 3x + 3. D. 3x

2

.

Câu 2: Kết quả của phép nhân 3xy.(4x

2

- y) là :

A. 12x

3

y - y. B. 12x

3

y -xy

2

. C.12x

3

y +3xy

2

. D. 12x

3

y - 3xy

2

.

Câu 3: Cho y = f(x) = (2x+3)(3x-4) thì giá trị của f(

1

2

) là:

A. -10. B. - 2. C. - C

25

4

. D. Kết quả khác.

Câu 4: Trong mặt phẳng, khẳng định nào sau đây là đúng:

A. Tứ giác có 4 góc tù. B. Tứ giác có 4 góc vuông.

C. Tứ giác có 4 góc nhọn. D. Tứ giác có 2 góc nhọn và 2 góc vuông.

Phần II – Tự luận (8,0 điểm)

Câu 5 (2,5 điểm)

1) Cho đơn thức

2 4 3 3 5 4

38

A - x y z x y z

43

   

   

   

. Thu gọn đơn thức A. Xác định phần hệ số và

tìm bậc của đơn thức thu gọn.

2) Cho biểu thức

2

B =3x y- xy +6 . Tính giá trị của B tại x 2, y 1  

Câu 6 (2,0 điểm)

1) Cho hai đa thức:  

4 3 2

M x =3x -2x + x + 4x -5 và  

32

N x = 2x + x -4x -5 .

a) Tính M(x) + N(x) .

b) Tìm đa thức P(x) biết: P(x) + N(x) = M(x).

2) Tìm nghiệm của các đa thức sau:

a) x -2.

b)

22

(x + 2)(x -9) .

Câu 7 (3,0 điểm) Cho Δ A B C cân tại A. Tia phân giác của ABC cắt AC tại D, tia phân giác của

ACB cắt AB tại E. Chứng minh rằng:

a) Δ A B D = Δ A C E .

b) DE//BC .

c) BE = ED = DC.

.Câu 8 (0,5 điểm)

Cho 20 điểm phân biệt trong mặt phẳng, trong đó có n điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm

trong 20 điểm đã cho, ta vẽ một đường thẳng. Tìm n, nếu vẽ được tất cả là 170 đường thẳng.

-----Hết-----

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:............................................Số báo danh:.....................................................

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

10

ĐỀ 10

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 ( 2 điểm): Thực hiện các phép tính sau:

a,

1

3

+

2

3

. (

1

3

1

2

)

0

b, |2 − 2

1

3

| : (0, (3) −

2

3

)

c, (−3𝑥 3

𝑦 2

)( −2𝑥𝑦 5

)

2

d,

4

6

.9

4

−8.6

9

2

12

.3

8

+6

8

.80

Bài 2 (2 điểm):

a,Tìm x biết

1−𝑥 𝑥+2

=

3

4

b, Cho 𝑓 (𝑥 ) = −2𝑥 2

− 𝑥 + 3 . Tính 𝑓 (−1)

c, Tìm nghiệm của đa thức 𝐴 (𝑥 ) = 2 − 4𝑥

d, Tìm x, y biết

𝑥 𝑦 =

7

10

; 𝑥 − 𝑦 = −6

Bài 3 (2 điểm):

a, Tìm x, y, z biết

𝑥−1

2

=

𝑦−2

3

=

𝑧−3

4

và 2𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 50.

b, Tính 𝐴 (𝑥 ) − 𝐵 (𝑥 ), biết 𝐴 (𝑥 ) = 3 − 2𝑥 + 4𝑥 2

và 𝐵 (𝑥 ) = −𝑥 2

+ 𝑥 3

− 2 − 𝑥

Bài 4 ( 3 điểm):

Cho tam giác ABC cân tại A , 𝐴 ̂

< 90

0

. Kẻ BD vuông góc với AC, kẻ CE vuông góc

với AB. Gọi K là giao điểm của BD và CE.

a, Chứng minh ∆𝐴𝐵𝐷 = ∆𝐴𝐶𝐸.

b, Chứng minh AK là phân giác của 𝐵𝐴𝐶 ̂

.

c, Chứng minh AK vuông góc với BC.

d, Gọi M là giao điểm của AK và BC, chứng minh tam giác MDE là tam giác cân,

Bài 5 (1 điểm):

a, Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 𝐴 = 2018 |𝑥 − 1 | + 2019 |𝑥 − 3 |

b, Ba đường cao của tam giác ABC có độ dài bằng 4, 12, x. Tính x, biết rằng x là một số tự

nhiên lẻ.

----------------------- HẾT---------------------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn toán violet