Giá trị của biểu thức 1 phần căn 9 + 1 phần căn 16 =

Cho biểu thức. Bài 60 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1 – Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Cho biểu thức \(B= \sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}\) với \(x\geq -1\).

a) Rút gọn biểu thức B;

b) Tìm x sao cho B có giá trị là 16.

Hướng dẫn giải:

a) \(B= \sqrt{16x+16}-\sqrt{9x+9}+\sqrt{4x+4}+\sqrt{x+1}\)

\(= \sqrt{16(x+1)}-\sqrt{9(x+1)}+\sqrt{4(x+1)}+\sqrt{x+1}\)

Quảng cáo

\(= 4\sqrt{x+1}-3\sqrt{x+1}+2\sqrt{x+1}+\sqrt{x+1}\)

\(=4\sqrt{x+1}.\)

b)

\(\eqalign{ & B = 4\sqrt {x + 1} = 16 \cr & \Leftrightarrow \sqrt {x + 1} = 4 \cr & \Leftrightarrow x + 1 = {4^2} \cr

& \Leftrightarrow x = 15 \cr} \)

Tính giá trị của biểu thức:A=16−9B=12−3+12+3

Xem lời giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hai số a, b, không âm. Chứng minh: a+b2≥ab (Bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm). Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

Xem đáp án » 30/04/2020 3,680

Rút gọn biểu thức:45mn220m (m > 0 và n > 0)

Xem đáp án » 30/04/2020 3,150

Tìm x thỏa mãn điều kiện: 2x-3x-1=2

Xem đáp án » 30/04/2020 2,982

Rút gọn biểu thức: (x > 0)

Xem đáp án » 30/04/2020 2,267

Tìm x thỏa mãn điều kiện: 2x-3x-1=2

Xem đáp án » 30/04/2020 2,224

Rút gọn biểu thức:63y37y (y > 0)

Xem đáp án » 30/04/2020 2,137

Cho các biểu thức: A=2x+3x-3 và B=2x+3x-3

Tìm x để A có nghĩa. Tìm x để B có nghĩa

Xem đáp án » 30/04/2020 1,832

Các câu hỏi tương tự

1, Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(A=\sqrt{16}-\sqrt{9}\)

\(B=\frac{1}{2-\sqrt{3}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}\)

2, Cho biểu thức \(V=\left( \frac{1}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right)\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}\)với \(x>0,x\ne 4\)

a) Rút gọn biểu thức V

b) Tìm giá trị của x đề \(V=\frac{1}{3}\)


A.

1. \(A=1; B=9\)

2. a) \(V=\frac{2}{\sqrt{x}-2}\) 

    b) \(x=14\)

B.

1. \(A=1; B=4\)

2. a) \(V=\frac{2}{\sqrt{x}+2}\) 

    b) \(x=6\)

C.

1. \(A=3; B=4\)

2. a) \(V=\frac{1}{\sqrt{x}-2}\) 

    b) \(x=64\)

D.

1. \(A=1; B=4\)

2. a) \(V=\frac{2}{\sqrt{x}-2}\) 

    b) \(x=64\)

Đại số Các ví dụ

Những Bài Tập Phổ Biến

Đại số

Rút gọn căn bậc hai của 9/16

Viết lại ở dạng .

Rút gọn tử số.

Bấm để xem thêm các bước...

Viết lại ở dạng .

Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.

Rút gọn mẫu số.

Bấm để xem thêm các bước...

Viết lại ở dạng .

Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.

Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.

Dạng Chính Xác:

Dạng Thập Phân:

Lượng giác Các ví dụ

Những Bài Tập Phổ Biến

Lượng giác

Biểu Thị căn bậc hai của 1-9/16

Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, nhân với .

Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một hệ số thích hợp của .

Bấm để xem thêm các bước...

Kết Hợp.

Nhân với .

Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.

Rút gọn tử số.

Bấm để xem thêm các bước...

Nhân với .

Trừ từ .

Viết lại ở dạng .

Rút gọn mẫu số.

Bấm để xem thêm các bước...

Viết lại ở dạng .

Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.

Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.

Dạng Chính Xác:

Dạng Thập Phân: