i have been raped là gì - Nghĩa của từ i have been raped

i have been raped có nghĩa là

Phụ nữ lời cuối cùng sau một cuộc hẹn với Hoàng tử Andrew Công tước xứ York

Thí dụ

Mười bốn cô gái năm Bang, "Tôi đã bị hãm hiếp".Hoàng tử Andrew Chỉ mỉm cười.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i have been raped là gì - Nghĩa của từ i have been raped