Khi nói về chu trình sinh địa hóa và sinh quyển những phát biểu nào dưới đây đúng

Khi nói về chu trình sinh địa hoá, những phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chu trình sinh địa hoá là chu trình chỉ trao đổi năng lượng trong tự nhiên.

B.Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon monoxit (CO) thông qua quá trình quang hợp.

C.Động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn rồi chuyển các hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt.

D.Không có hiện tượng vật chất lắng đọng trong chu trình sinh địa hóa cacbon

Đáp án C - I là phát biểu sai vì cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon diôxit (CO2). - II, III, IV là những phát biểu đúng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Để thúc hạt hay củ nảy mầm sớm, người ta thường sử dụng loại hoocmôn nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,670

Loại hoocmôn nào dưới đây có vai trò thúc đẩy quả chóng chín và gây rụng lá?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,736

Ở người, hoocmôn GnRH có vai trò gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,168

Đột biến đa bội chẵn có thể phát sinh do nguyên nhân nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 990

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 869

Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?

Xem đáp án » 18/06/2021 517

Phép lai nào dưới đây thường được sử dụng để xác định tần số hoán vị gen?

Xem đáp án » 18/06/2021 514

Do phóng xạ, một gen bị đột biến dẫn đến hậu quả làm mất axit amin thứ 12 trong chuỗi pôlipeptit do gen điu khiển tổng hợp. Biết gen đột biến ít hơn gen bình thường 7 liên kết hiđrô. Khi gen đột biến nhân đôi 5 lần liên tiếp thì số nuclêôtit mỗi loại do môi trường nội bào cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen chưa bị đột biến?

Xem đáp án » 18/06/2021 453

Ở một loài thú, khi cho con rui cái mắt đỏ thuần chủng lai với con đực mắt trắng thun chủng thu được F1 đng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời Fb thu được 50% con đực mắt trắng, 25% con cái mắt đỏ, 25% con cái mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối ngẫu nhiên được F2. Biết rằng không có đột biết xảy ra. Tính theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?    [Bản word được phát hành trên website dethithpt.com]

I. Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

II. Các cặp gen quy định màu mắt liên kết hoàn toàn.

III.

 có tỉ lệ kiểu hình 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng

IV. Lấy ngẫu nhiên ba thể ở F2, xác suất để thu được hai cá thể mắt đỏ là 10,77%

Xem đáp án » 18/06/2021 384

Quần thể (1) có tần số alen A=0,2 ; a=0,8; quần thể (2) có 1500 cá thể và tần số alen A=0,5; a=0,5. Khi cho 500 cá thể thuộc quần thể (1) xác nhập vào quần thể (2) thì thu được qun thể mới (3). Tần số alen A và a quần thể (3) lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 339

Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 337

Ở ruồi giấm, xét hai cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp NST thường. Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen trội lặn hoàn toàn. Hỏi hoán vị gen không có ý nghĩa trong phép lai nào dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 286

Hình ảnh dưới đây minh hoạ cho kì nào của quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật?

Xem đáp án » 18/06/2021 275

Ở tim người, khi có kích thích với cường độ tới ngưỡng thi cơ tim có phản ứng như thế nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 267

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo quan niệm hiện đại, nhân tố tiến hoá nào được xem là cơ bản nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 260