mountford là gì - Nghĩa của từ mountford

mountford có nghĩa là

Một cái gì đó mà ai đó mô tả là hoàn toàn điên rồ, nhưng thực tế là thực sự thực sự, thực sự nhàm chán.Ví dụ: Go-Karting, Rắc sâu, Mở Champagne ...

Thí dụ

'Động cơ Turbo GO KART !!!:) Và một đoạn đường nối !!!:) Tôi phải điên !!!Mountford !!! '

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết mountford là gì - Nghĩa của từ mountford