what if i told you a story là gì - Nghĩa của từ what if i told you a story

what if i told you a story có nghĩa là

Bài hát của Shawn Mendes chưa phát hành.Anh ta đã tải nó lên Instagram từ nhiều thế kỷ trước, Quân đội Mendes đã chờ đợi nó kể từ mãi mãi.Vì vậy, nếu một ngày nào đó bạn thấy Twitter hoảng hốt khi Shawn thực sự phát hành nó Pelase Gửi oxy, chúng tôi sẽ cảm ơn bạn mãi mãi.

Thí dụ

Shawn: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho bạn một câu chuyện ...
Mendes Army: OMG bạn cần tạo phiên bản đầy đủ *Một sự vĩnh cửu sau* Mendes Army: Shawn Chúng tôi vẫn đang chờ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kể cho bạn một câu chuyện
Shawn:
Mendes Army: Shawn Peter Raul Mendes Đừng dám ...
Shawn: Này các bạn !!Tôi đang xem Harry Potter trong thời gian 47238989329 haha.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết what if i told you a story là gì - Nghĩa của từ what if i told you a story