Bài tập lý thuyết sáng tác kiến trúc năm 2024

CHUYÊN ĐỀ 1: KÊ THỪA VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ Ở NÔNG THÔN TRUYỀN THỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG13Chương 1: Khái quát chung về kiến trúc nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng151.1. Quá trình hình thành và phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn151.2.Thực trạng kiến trúc nhà ở nông thôn hiện nay201.3. Xu hướng phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn22Câu hỏi thảo luận chương 126Chương 2: Nhận diện các giá trị kiến trúc nhà ờ truyền thống272.1. Giá trị vể tổ chức khuôn viên ngôi nhà ở272.2. Giá trị vể tổ chức không gian ở292.3. Giá trị về kỹ thuật xây dựng302.4. Giá trị vể sử dụng vật liệu trong xây dựng332.5. Giá trị vể xử lý vi khí hậu trong nhà ở33Câu hỏi thảo luận chương 239Chương 3: Kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong kiến trúc nhà ở nông thôn403.1. Kế thừa các giá trị khuôn viên, sân vườn403.2. Kế thừa các giá trị không gian ở443.3. Kế thừa các giá trị sử dụng vật liệu xây dựng443.4. Kế thừa các giá trị xử lý vi khí hậu45Câu hỏi thảo luận chương 346Danh mục tài liệu tham khảo47CHUYÊN ĐÊ 2: TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG Ở NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG49Chương 1: Tinh hình tổ chức môi trường ở nông thôn một số nước trên thế giới và vùng Đồng bằng sông Hồng511.1. Một số khái niệm511.2. Tinh hình tổ chức môi trường ở nông thôn trên thế giới511.3. Tinh hình tổ chức môi trường ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng qua các giai đoạn phát triển58Câu hỏi thảo luận chương 177Chương 2: Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức môi trường ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng782.1. Điều kiện tự nhiên - khí hậu vùng Đồng bằng Sông Hông782.2. Quá trình biến đổi cơ cấu vể sản xuất kinh tế nông nghiệp812.3. Dân số và cấu trúc gia đình852.4. Mức thu nhập của người dân882.5. Nhu cầu của người dân nông thôn về vấn đề ở, sinh hoạt và lao động882.6. Tác động của quá trình đô thị hóa, CNH, HĐH nông thôn892.7. Yếu tố văn hóa truyển thống có tác động với việc gìn giữ bản sắc trong tổ chức môi trường ở nông thôn98Câu hỏi thảo luận chương 2104Chương 3: Giải pháp tổ chức môi trường ở nông thôn vùng ĐBSH theo hướng hiện đại và phát huy giá trị truyền thống.1053.1. Phân loại làng - xã nông thôn vùng ĐBSH1053.2. Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá môi trường ở làng - xã nông thôn vùng ĐBSH theo hướng hiện đại và phát huy giá trị truyền thống1063.3. Giải pháp cho làng - xã có đặc trưng làng cổ, di tích văn hóa cảnh quan1113.4. Giải pháp cho làng - xã thuần nông1163.5. Giải pháp cho làng - xã có nghề truyển thống1233.6. Giải pháp cho làng - xã nuôi trổng, đánh bắt thủy hải sản ven biển129Câu hỏi thảo luận chương 3134Danh mục tài liệu tham khảo135CHUYÊN ĐỂ 3: DI SẢN VĂN HÓA TRUYẼN THỐNG VỚI KIÊN TRÚC ĐÔ THỊ HIỆN NAY137Chương 1: Thực trạng kiến trúc đô thị và qũy di sản văn hóa truyền thống trong các đô thị hiện nay1411.1. Thực trạng về kiến trúc đô thị hiện nay1411.2. Thực trạng về Di sản văn hóa truyền thống trong các đô thị hiện nay1471.3. Những mặt tích cực và hạn chế trong việc gìn giữ, khai thác, phát huy Di sản văn hóa truyển thống đối với phát triển kiến trúc đô thị hiện nay.1501.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn151Câu hỏi thảo luận chương 1152Chương 2: Tiềm năng giá trị của Di sản văn hóa truyền thống trong sự hình thành và phát triển kiến trúc đô thị1532.1. Khái niệm về di sản văn hóa1532.2. Phân loại các loại hình di sản văn hóa1542.3. Tiềm năng, giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong sự hình thành và phát triển kiến trúc đô thị155Câu hỏi thảo luận chương 2169Chương 3: Một số định hướng và giải pháp gìn giữ, khai thác và phát huy Di sản văn hóa truyền thống trong chiến lược phát triển kiến trúc đô thị hiện nay1703.1. Những cơ sở nguyên tắc cho đề xuất định hướng và giải pháp.1703.2. Các giải pháp vể gìn giữ, bảo tổn di sản văn hóa truyền thống.1713.3. Các giải pháp về khai thác sử dụng và phát huy di sản văn hóa truyền thống trong đô thị1763.4. Các giải pháp về hoạch định đường lối chiến lược, tổ chức quản lý, quy hoạch, thiết kế và xây dựng177Câu hỏi thảo luận chương 3182Danh mục tài liệu tham khảo183CHUYÊN ĐỀ 4: QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI THỜI PHÁP THUỘC185Chương 1: Những đặc điểm cơ bản của đô thị và quy hoạch Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc1871.1. Đô thị Hà Nội thời kỳ phong kiến - giai đoạn trước khi người Pháp đặt chân đến Hà Nội1871.2. Thời kỳ Thực dân Tiền kỳ (1875-1888)1891.3. Thời kỳ khai thác thuộc địa lẩn thứ Nhất (1888-1920)1921.4. Thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ Hai (1920-1945)1951.5. Phương án quy hoạch của Ernest Hébrad1981.6. Nhận xét chung201Câu hỏi thảo luận chương 1202Chương 2: Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 1888-19202032.1. Phong cách kiến trúc Thực dân Tiền kỳ2032.2. Phong cách kiến trúc Tân cổ điển2062.3. Phong cách kiến trúc Địa phương Pháp2072.4. Phong cách kiến trúc Art Nouveau231Câu hỏi thảo luận chương 2235Chương 3: Kiến trúc Hà Nội giai đoạn 1920-19452363.1. Phong cách kiến trúc Art Deco2363.2. Phong cách kiến trúc Đông dương244Câu hỏi thảo luận chương 3259Chương 4: Một số phong cách sáng tác và công trình đáng chú ý2604.1. Kiến trúc nhà thờThiên chúa giáo2604.2. Một số công trình kiến trúc đáng chú ý266Câu hỏi thảo luận chương 4271Danh mục tài liệu tham khảo272CHUYÊN ĐỀ 5: TỔ CHỨC KHÔNG GIAN SINH HOẠT CỘNG ĐỔNG XÓM GIỀNG CHO CÁC KHU Ở ĐÔ THỊ HÀ NỘI273Chương 1. Tổng quan tình hình tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng tại các khu ở đô thị2751.1. Một số khái niệm cơ bản2751.2. Phân loại không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng2761.3.Tinh hình tổ chức không gian sinh hoạt cộng đổng xóm giềng tại các khu ở đô thị trên thế giới2761.4. Tinh hình tổ chức không gian sinh hoạt cộng đổng xóm giềng trong các khu ở đô thị Việt Nam2781.5. Thực trạng tổ chức không gian sinh hoạt cộng đổng xóm giềng trong các khu ở tại Hà Nội279Câu hỏi thảo luận chương 1280Chương 2. Cơ sở khoa học tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng cho các khu ởđô thị tại Hà Nội2812.1. Cơ sở pháp lý2812.2. Cơ sở lý luận để tổ chức các không gian sinh hoạt cộng đồng xóm giềng tại các khu ở đô thị2812.3. Những cơ sở thực tiễn2852.4. Một số ỵếu tố tâm lý, nhu cầu cá nhân ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đổng xóm giểng trong các khu ở đô thị