Top 9 người ta điều chế pvc theo chuyển hóa sau 2023

Top 1: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau - Tuyensinh247.com

Tác giả: tuyensinh247.com - Nhận 113 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 8511: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:    C2H4  →   C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%)   A. 33,6m3    B. 37,33m3      . C. 30,24m3   D. 46,09m3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau: C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất ...Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau: C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → PVC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75kg PVC là (cho hiệu suất ... ...

Top 2: Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 ...

Tác giả: hoc247.net - Nhận 219 lượt đánh giá
Tóm tắt: Loại bài tập điề chế polime ta chỉ cần ghi chất đầu chất cuốiHiệu suất h = 0,9.0,9.0,9 = 0,729 \(\begin{array}{l} {n_{PVC}} = \frac{{93,75}}{{62,5}} = 1,5 \Rightarrow {n_{C{H_4}}} = 3\\ h = 0,729 \Rightarrow {n^{ts}}_{C{H_4}} = \frac{{1,5}}{{0,729}} = 2,05\\  \Rightarrow {V_{C{H_4}}} = 2,05.22,4 = 46,09.{m^3} \end{array}\)
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 1, 2022 · Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → P.V.C. Thể tích etylen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg ...18 thg 1, 2022 · Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → P.V.C. Thể tích etylen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg ... ...

Top 3: Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H - SHub Share

Tác giả: share.shub.edu.vn - Nhận 189 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H, —>G,H,—_>GH,d—_> YC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg. PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%): (Hình ảnh) Trang chủLớp 12Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H, —>G,H,—_>GH,d—_> YC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%): (Hình ảnh)Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H, —>G,H,—_>GH,d—_> YC Thể tích etilen
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 22 thg 4, 2022 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H, —>G,H,—_>GH,d—_> YC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu ...Xếp hạng 4,5 sao (4.373) 22 thg 4, 2022 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hoá sau: C,H, —>G,H,—_>GH,d—_> YC Thể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu ... ...

Top 4: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! . Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân. Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt. Kho
Khớp với kết quả tìm kiếm: Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: M e tan → h ...Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: M e tan → h ... ...

Top 5: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau, 30,24 m^3... - Thi Online

Tác giả: vietjack.online - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl. →PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%). Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho sơ đồ: Gỗ→H=35%C6H12O6→H=80%2C2. H5OH→H=60%C4H6→H=80%Cao su bunaKhối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là:. Để điều chế được cao su buna từ mùn cưa, người ta thực hiện theo 4 quá trình chuyển hóa có hiệu suất tương ứng là 60%; 80%; 35%; 80%. Vậy khối lượng mùn cưa (có 60% xenlulozơ) cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là. Trong công nghiệp polietilen (PE) được điều chế từ metan theo sơ đồ:CH4→H1=80%C2H2→H. 2=80%C2H4→H3=80%PEĐể tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ trên cần V m3  khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể tích). Giá trị của V là Trong công nghiệp polietilen (PE) được điều chế từ metan theo sơ đồ:CH4→H2=80%C2. H2→H2=80%C2H4→H2=80%PEĐể tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ trên cần V m3.  khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể tích). Giá trị của V là. Muốn tổng hợp 60 kg thủy tinh hữu cơ (thủy tinh plexiglat) thì khối lượng axit và ancol phải dùng lần lượt là (biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%). Đề hiđro hóa etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hóa butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích của butađien và stiren là 1:. 1) có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm X cần khối lượng butan và etylbenzen là:. Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau:. Metan→h2=15%Axetilen→h2=95%Vinylclorua→. h3=90%PVCMuốn tổng hợp 3,125 tấn PVC thì cần bao nhiêu  khí thiên nhiên (đo ở đktc)? H=1,C=12,O=16,Cl=35,5 Trùng hợp 224 lít etilen (đktc), thu được bao nhiêu gam PE với hiệu suất 70%?. Từ xenlulozơ người ta điều. chế cao su Buna theo sơ đồ:Xenlulozơ→H2O/H+X→menY→xt,t0. Z→THCao su BunaĐể điều chế được 1 tấn cao su từ nguyên liệu ban đầu có 19% tạp chất, hiệu suất của mỗi phản ứng đạt 80% thì khối lượng nguyên liệu cần là. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:Xenlulozơ→35%glucozơ→80%. C2H5OH→60%Buta-1,3-đien→THCao su bunaKhối. lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là. Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau (hs: hiệu suất):CH4→hs:15. %C2H2→hs:95%C2H3Cl→hs:90%PVCThể tích khí thiên nhiên (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) cần để điều chế được 8,5 kg PVC. (biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4  về thể tích) là. Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là. Thủy phân 4,3 gam poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm thu được 2,62 gam polime. Hiệu suất của phản ứng thủy phân là. Policaproamit. (nilon-6) có thể điều chế được từ axit ε-aminocaproic hoặc caprolactam. Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất các quá trình điều chế là 75%) thì khối lượng của axit ε-aminocaproic sử dụng nhiều hơn khối lượng caprolactam là. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ. sau:Xenlulozơ→35%glucozơ→80%C2H5OH→60%B. uta-1,3-đien→THCao su bunaKhối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1,08 tấn cao su buna là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng ...Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng ... ...

Top 6: Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau ... - Hoidap.edu.vn

Tác giả: hoidap.edu.vn - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài viết liên quan: C2h4 ra c2h3cl Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → P.V.C. Thể tích etylen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg P.V.C là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%): ... thu Domain: hoc247.net Liên kết:. https://hoc247.net/hoi-dap/hoa-hoc-11/nguoi-ta-dieu-che-p-v-c-theo-chuyen-hoa-sau-c2h4-c2h4cl2-c2h3cl-p-v-c-the-tich-etylen-dktc--faq801527.html Hệ thống tự động chuyển đến trang sau 60 giây Tổng 0 bài viết về có thể phụ huynh, học s
Khớp với kết quả tìm kiếm: Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → P.V.C. Thể tích etylen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg P.V.C là (cho hiệu ...Người ta điều chế P.V.C theo chuyển hoá sau C2H4 → C2H4Cl2 → C2H3Cl → P.V.C. Thể tích etylen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg P.V.C là (cho hiệu ... ...

Top 7: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau, 30,24 m^3

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%). CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho sơ đồ: Gỗ→H=35%C6H12O6→H=80%2C2H5OH→H=60%. C4H6→H=80%Cao su bunaKhối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là:. Để điều chế được cao su buna từ mùn cưa, người ta thực hiện theo 4 quá trình chuyển hóa có hiệu suất tương ứng là 60%; 80%; 35%; 80%. Vậy khối lượng mùn cưa (có 60% xenlulozơ) cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là. Muốn tổng hợp 60 kg thủy tinh hữu cơ (thủy tinh plexiglat) thì khối lượng axit và ancol phải dùng lần lượt là (biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%). Trong công nghiệp polietilen (PE) được điều chế từ metan theo sơ đồ:CH4→H2=80%C. 2H2→H2=80%C2H4→H2=80%PEĐể tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ trên cần V m3.  khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể tích). Giá trị của V là. Sơ đồ phản ứng đơn giản nhất điều chế nhựa novolac (dùng để sản xuất bột. ép, sơn) như sau:Để thu được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng x kg phenol và y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Giá trị của x và y lần lượt là. Đề hiđro hóa etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hóa butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích của butađien và stiren là 1:1) có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm X cần khối lượng butan và etylbenzen là:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 4, 2020 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho ...1 thg 4, 2020 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho ... ...

Top 8: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau, 30,24 m^3...

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 159 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl. →PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho hiệu suất của từng phản ứng đều bằng 90%). CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho sơ đồ: Gỗ→H=35%C6H12O6→H=80%2C2. H5OH→H=60%C4H6→H=80%Cao su bunaKhối lượng gỗ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là:. Để điều chế được cao su buna từ mùn cưa, người ta thực hiện theo 4 quá trình chuyển hóa có hiệu suất tương ứng là 60%; 80%; 35%; 80%. Vậy khối lượng mùn cưa (có 60% xenlulozơ) cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là. Muốn tổng hợp 60 kg thủy tinh hữu cơ (thủy tinh plexiglat) thì khối lượng axit và ancol phải dùng lần lượt là (biết hiệu suất quá trình este hóa và quá trình trùng hợp lần lượt là 60% và 80%). Trong công nghiệp polietilen (PE) được điều chế từ metan theo sơ đồ:CH4→H2=80%C2H2→H. 2=80%C2H4→H2=80%PEĐể tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ trên cần V m3  khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể tích). Giá trị của V. là. Đề hiđro hóa etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%. Đề hiđro hóa butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích của butađien và stiren là 1:1) có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm X cần khối lượng butan và etylbenzen là:. Policaproamit (nilon-6) có thể điều chế được từ axit ε-aminocaproic hoặc caprolactam. Để có 8,475 kg nilon-6 (với hiệu suất các quá trình điều chế là 75%) thì khối lượng của axit ε-a. minocaproic sử dụng nhiều hơn khối lượng caprolactam là. Trùng hợp 224 lít etilen (đktc), thu được bao nhiêu gam PE với hiệu suất 70%?. Từ xenlulozơ người ta điều chế cao su Buna theo sơ đồ:Xenlulozơ→H2O/H+X. →menY→xt,t0Z→THCao su BunaĐể điều chế được 1 tấn cao su từ nguyên liệu ban đầu có 19% tạp chất, hiệu suất của mỗi phản ứng đạt 80%. thì khối lượng nguyên liệu cần là. Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là. Người ta có thể điều chế cao su Buna từ gỗ theo sơ đồ sau:Xenlulozơ→35%glucozơ→80. %C2H5OH→60%Buta-1,3-đien→THCao su bunaKhối. lượng xenlulozơ cần để sản xuất 1 tấn cao su buna là. Sơ đồ phản ứng đơn giản nhất điều chế nhựa novolac (dùng để sản xuất bột ép, sơn) như sau:. Để thu được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng x kg phenol và y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Giá trị của x và y lần lượt là. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4 34→C2H2 34→CH2=CH-Cl 34→-CH2-CHCl-nNếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% metan) ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là. Trong công nghiệp polietilen (PE) được điều chế từ metan theo sơ đồ:CH4→H1=80%C2H2→H. 2=80%C2H4→H3=80%PEĐể tổng hợp 5,376 kg PE theo sơ đồ trên cần V m3  khí thiên nhiên (đktc, chứa 75% metan theo thể tích). Giá trị của V là Người ta có thể điều chế cao su buna từ gỗ theo sơ đồ sau:Xenlulozơ→35%gl. ucozơ→80%C2H5OH→60%Buta-1,3-đien→Cao su b. unaTHKhối lượng xenlulozơ cần để sản xuất 2 tấn cao su buna là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 8, 2022 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho ...19 thg 8, 2022 · Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau:C2H4→C2H4Cl→C2H3Cl→PVCThể tích etilen (đktc) cần dùng để điều chế được 93,75 kg PVC là (cho ... ...

Top 9: Trong công nghiệp người ta điều chế PVC từ etilen theo sơ đồ sau

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiTrong công nghiệp người ta điều chế PVC từ etilen theo sơ đồ sau: E t i l e n → C l 2 1. , 2 - d i c l o e   tan → 500 ° C v i n y l   c l o r u a → P V C Với hiệu suất các phản ứng tương ứng là 80% ; 70% và 62,5%. Thể tích khí etilen (ở đktc) cần lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC làA.  1064   m 3 B.  1046   m 3 C.  1008   m 3 D.  1024   m 3 . Người ta điều chế PVC theo chuyển hóa sau: C 2 H 4 → C 2 H 4 C l → C 2 H 3 C l → P V C Thể tích
Khớp với kết quả tìm kiếm: Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: M e tan → h ...Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích khí metan) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đoạn như sau: M e tan → h ... ...