Quy trình họp đánh giá viên chức năm 2024

Để việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảm bảo đúng trình tự và thực hiện đồng bộ, thống nhất với Quy định số 528-QĐ/TU ngày 17/10/2022, Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 21/10/2022 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 239-HD/BCSĐ ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 17/11/2022 Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 2401/SNV-CCVC hướng dẫn về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Theo đó, đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng gồm: Cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức cấp xã) và viên chức. Văn bản nêu rõ về yêu cầu, tiêu chí, thẩm quyền và trách nhiệm, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, đối với ĐVSN công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thì thống nhất thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 06 hàng năm.

Thời gian gửi hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng của cán bộ, công chức, viên chức về Sở Nội vụ trước ngày 20/12 hàng năm. Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gửi về Sở Nội vụ theo thời hạn và biểu mẫu kèm theo công văn số 2223/SNV-CCVC ngày 28/10/2022 của Sở Nội vụ.

Ngoài ra còn một số điểm cần lưu ý trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ thời gian.

- Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác.

- Các ý kiến đóng góp tại cuộc họp nhận xét, đánh giá được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp, khi đánh giá theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ không thực hiện việc lấy phiếu của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức.

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, gửi hồ sơ, tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý của Huyện ủy, Thành ủy phải thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của Huyện ủy, Thành ủy.

Ngày 17/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2023. Nghị định này, Quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngoài 4 nguyên tắc theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, Nghị định 48/3023/NĐ-CP đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc đó là:

- Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính thì đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

+ Trường hợp hành vi vi phạm chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật.

+ Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng quyết định kỷ luật Đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

- Thứ hai, tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng không quá tỉ lệ đảng viên được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" theo quy định của Đảng.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức viên chức.

Theo quy định của Nghị định 48/3023/NĐ-CP thì tài liệu kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu giữ bằng hình thức điện tử, bao gồm: Biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá; phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có).

Ngoài ra còn có kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền; hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (nếu có).

Nghị định quy định rõ, ngoài việc lưu giữ bằng hình thức điện tử, phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận và thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền còn được lưu bằng văn bản trong hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó còn quy định căn cứ quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức về đánh giá, xếp loại chất lượng, cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ban hành Quy chế đánh giá phù hợp với đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ yếu và không trái với nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ của cấp có thẩm quyền.

Khi nào đánh giá lại công chức?

Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công chức có bao nhiêu loại?

Hiện nay, tính theo ngạch bổ nhiệm thì công chúc được chia làm 4 loại, bao gồm: Công chức loại A,công chức loại B, công chức loại C và công chức loại D. Trong đó, Công chức loại A1 thuộc nhóm công chức loại A.

Ai là người có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý?

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức việc đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Có bao nhiêu mức xếp loại chất lượng cán bộ?

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức có 04 mức, gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.