i facebooked your mom là gì - Nghĩa của từ i facebooked your mom

i facebooked your mom có nghĩa là

Một sự xúc phạm ném vào ai đó để cho thấy một lời tán tỉnh mẹ của họ có thể khiến cô ấy một con đĩ

Thí dụ

Dave: Steve của bạn chậm phát triển.
Steve: Tôi đã facebook cho mẹ của bạn!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i facebooked your mom là gì - Nghĩa của từ i facebooked your mom